Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” – Call reference EACEA/10/2018 –Reference Number: 604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teachers4Europe συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την αίτηση, τα οποία μπορείτε να τα δείτε στην αίτηση συμμετοχής.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων
Oι υποψήφιοι Teachers4Europe και πρεσβευτές Teachers4Europe υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teachers4Europe και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.
2.2. Διαβίβαση στοιχείων
Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και στην Ομάδα του Έργου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers4Europe. Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα στοιχεία των αιτήσεων δίναται να κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: ka3_t4e@minedu.gov.gr
2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος
Τα δεδομένα που υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers4Europe.
Οι αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

4. Δικαιώματα χρηστών
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των αιτούντων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σε κάθε περίπτωση με την Ομάδα Έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers4Europe μέσω email στο teachers4europe@gmail.com

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).